17:57      e-MID DEPO EUR 268 MIO* | e-MID MIC EUR 60 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)