23:42      e-MID DEPO EUR 435 MIO* | e-MID MIC EUR 140.1 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)