23:42      e-MID DEPO EUR 619 MIO* | e-MID MIC EUR 407 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)