17:42      e-MID DEPO EUR 2813 MIO* | e-MID MIC EUR 215 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)