14:57      e-MID DEPO EUR 83 MIO* | e-MID MIC EUR 142 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)