18:27      e-MID DEPO EUR 622 MIO* | e-MID MIC EUR 29 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)