11:12      e-MID DEPO EUR 50 MIO* | e-MID MIC EUR 20 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)