10:12      e-MID DEPO EUR 390 MIO* | e-MID MIC EUR 100 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)