15:12      e-MID DEPO EUR 117.5 MIO* | e-MID MIC EUR 15 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)