16:12      e-MID DEPO EUR 193 MIO* | e-MID MIC EUR 272 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)